Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

nailini
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaFlau Flau
nailini
1535 49dc
Reposted fromoutline outline viaFlau Flau
nailini
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaFlau Flau
nailini
Reposted fromkurorori kurorori viaFlau Flau
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaFlau Flau
nailini
Reposted frombiru biru viaFlau Flau
nailini
0340 f21c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaFlau Flau
nailini
Reposted fromquestion question viaFlau Flau
7136 4db2
nailini
8982 493f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaFlau Flau
5569 0547
Reposted fromstrzepy strzepy viaFlau Flau
nailini
Reposted fromnoticeable noticeable viaidylla idylla
nailini
The Giselle antique iron bed offers a classic style that looks fabulous in a rustic or traditional home. The antique bronze finish gives this bed frame a truly vintage look that appears beautifully authentic. 
Reposted fromhomefromhome homefromhome

July 10 2017

nailini
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
nailini
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
nailini
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir "Imperium Ognia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
nailini
1212 df38 500

delta-breezes:

Cliff & Neel | @neelandcliff

Reposted frompupuch pupuch viaNathanae Nathanae
nailini
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viavanite vanite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl