Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

8336 1b1f 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaikari ikari
nailini
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari
0927 ce61
Reposted frommaking-love making-love viaikari ikari
nailini
8276 43e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari

May 10 2017

nailini
Przeszliśmy piekło, jak to inaczej nazwać.Dziś jesteś ze mną więc droga była tego warta.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
nailini
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viastonerr stonerr
nailini
5404 7379
Reposted fromrenirene renirene viastonerr stonerr

May 06 2017

nailini
Do dupy.
nailini
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
nailini
2608 4e04
nailini
3718 4942 500

thomkemeyer:

deep in the woods

Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba viaidylla idylla
nailini
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
nailini
6300 084d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamajkey majkey
nailini
Reposted frombluuu bluuu viamajkey majkey
nailini
5843 6cd7
Reposted from0 0 viamajkey majkey
nailini
nailini
4604 c02a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl