Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

nailini
8818 2703
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialilu lilu
nailini
6669 2f58
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie viagingerglue gingerglue
nailini
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viaczinok czinok
nailini
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viaSenyia Senyia
nailini
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadrozdzi drozdzi
nailini
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
nailini

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadobby dobby
nailini
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
nailini
Reposted frommrrru mrrru
nailini
0517 5ebe
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
nailini
0535 d688 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael
nailini
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nailini
nailini
0870 fd67 500
„Jak zawsze” Miłoszewski Zygmunt
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
nailini
nailini
2244 0458 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSenyia Senyia
nailini
7293 e7dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSenyia Senyia
nailini
0270 e0b3
nailini
8425 483f 500
Reposted from2017 2017 vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl