Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

nailini
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viastraycat straycat
nailini

July 23 2017

nailini
5826 3c2e 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSenyia Senyia
nailini
Reposted fromFlau Flau
nailini
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
nailini
nailini
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSenyia Senyia
nailini
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaSenyia Senyia
nailini
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSenyia Senyia
nailini

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
nailini
(...) miłość nie rządzi się żelaznymi prawami. Ziarnko pada i kiełkuje w przypadkowych czasem miejscach.
— Krystyna Mirek
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
nailini
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy , ale o to , by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie , ulgowe traktowanie. A także o uczciwość , prawdę i zaufanie , o stworzenie bezpiecznego , ciepłego schronienia dla tych , których się kocha".
— Alex Marwood
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
nailini
6872 a89e 500
Reposted fromslodziak slodziak
nailini
6873 b033 500
Reposted fromslodziak slodziak
nailini
6943 575f 500
Reposted fromslodziak slodziak

July 22 2017

nailini
3885 9a61 500
Reposted fromslodziak slodziak
nailini
3888 f802 500
Reposted fromslodziak slodziak
nailini
4223 86af 500
nailini
4225 580f 500
nailini
4536 b9e8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl