Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

nailini
6632 21c8
Reposted fromusual usual viamaua maua
nailini
4253 66e4
Reposted fromrol rol viamaua maua
3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna viamaua maua
nailini
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nailini
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nailini
6209 aa43
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viauciekam uciekam
nailini

March 28 2017

nailini
4699 2a2f 500
Marylin Monroe
Reposted fromikari ikari
nailini
4746 06d2
Reposted fromEkran Ekran viaikari ikari
4691 1c9b 500

cedorsey:

Enchanted Forest
Photo Credit: (demonio74)

nailini
0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
nailini

March 25 2017

nailini
2362 85cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
nailini
7876 70cb
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSenyia Senyia
nailini
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaoll oll

March 24 2017

nailini
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viastonerr stonerr
6174 7e3c
Reposted fromkimik kimik viadezynwoltura dezynwoltura
nailini
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viadezynwoltura dezynwoltura
nailini
You met me at a very strange time in my life.
— Fight Club
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
nailini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl